شتاب

چقدر میشود خوشحال بود وقتی خنده هایت میان گوشهایم میپیچد و دستهایم میان دستهایت قفل تعلل را دار بزن اتفاق ،افتاده ست فقط  مردانه بایست زنانه میمانم
/ 0 نظر / 57 بازدید
مرداد 97
1 پست
مرداد 96
5 پست
تیر 96
1 پست
شهریور 94
4 پست
مرداد 94
4 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
3 پست
بهمن 93
4 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
7 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
17 پست
تیر 93
7 پست
خرداد 93
8 پست
اسفند 92
15 پست