شتاب

چقدر میشود خوشحال بود
وقتی خنده هایت میان گوشهایم میپیچد
و دستهایم میان دستهایت قفل
تعلل را دار بزن
اتفاق ،افتاده ست
فقط
 مردانه بایست
زنانه میمانم
/ 0 نظر / 58 بازدید